İcra ve İflas Hukuku

  • İcra Takipleri
  • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz
  • Menfi Tespit ( Borçtan Kurtulma ) ve İstirdat ( Haksız olarak ödenen paranın İadesi )  Davaları
  • İmzaya – Yetkiye ve Borca İtiraz Dava ve Müracaatları
  • İstihkak Davaları
  • İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinin görevine giren diğer dava ve işler
  • Danışmanlık Hizmetleri