Miras Hukuku

 • Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek
 • Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası
 • Veraset ilamı almak ve Veraset belgesinin iptali İşlemleri
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları
 • Terekenin taksimi ve Tasfiyesi davaları
 • Miras ortaklığından kaynaklı Ortaklığın Giderilmesi davaları
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Tenkis davası
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı açılacak davalar
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası
 • Mirasın reddine dair davalar