AİHM Tarafından Verilen ve Kesinleşen İhlal Kararı Uyarınca Yargılamanın İadesine Başvuru Süresine ilişkin AYM İptal Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ve keşinleşen İhlal kararları nedeniyle Yargılamanın İadesi Başvurularına ilişkin 6100 sayılı HMK'nın 377. maddesinin 1. Fıkrasının e Bendi:'' 375 inci maddenin birinci fıkrasının  (i) bendinde yazılı sebepten dolayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararının tebliğ edildiği,tarihten itibaren üç ay ve her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır. '' şeklinde düzenlenmiş iken Anayasa Mahkemesinin 01/07/2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2022/7 E. , 2022/79 K. sayılı ve 21/06/2022 tarihli Kararı ile ''...her hâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır. '' bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. 

Karar neticesinde artık AİHM tarafından verilen ve kesinleşen İhlal kararının tebliğinden itibaren üç ay içerisinde, AİHM karar sürecinin ihlale konu kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren 10 yıldan uzun sürmesi halinde dahi Yargılamanın İadesi isteminde bulunulabilecektir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220701-12.pdf